Course Contents

BİRİNCİ YARIYIL/İKİNCİ YARIYIL

IÇT111-İÇT112 İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMINA GİRİŞ-I/II

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı tanımı ve tasarlama yaklaşımları-teknikleri ile mekan olgusuna bağlı olarak, form, işlev ve eylem alanlarının açıklanması, bina ögeleri ve iç-dış mekan ilişkisinin açıklanması.

IÇT113-İÇT114 TEMEL TASARIM EĞİTİMİ – I/II

Görsel-mekansal kavramlarla düşünme alışkanlığı edindirme amacı taşıyan ilk projede, öğrencilerin bir yandan zihinsel yaratıcılık konusundaki deneyimlerini arttırmak diğer yandan tasarlama, anlatma ve iletme becerilerini geliştirmek uygun pedagojik araçlarla sağlanır. Problemlerin bu erek doğrultusunda verilmesi, kavramların aktarılmasında yaratıcı yolların denenmesi ve öğrencide zihinsel olguları el ile düşünme alışkanlığının pekiştirilmesi esastır. Bu projede basit strüktürel ve elementer çözümler hedeflenir.

IÇT115-İÇT116 ÇİZİM VE ANLATIM TEKNİKLERİ – I/II

Teknik çizimlerde kullanılan araç ve gereçlerinin tanıtılması. Teknik çizimlerde kullanılan kalemler ve kullanım yöntemleri, teknik yazı ve çizgi egzersizleri. Ölçek kavramı ve ölçeklerin proje ve detaylarına bağlı olarak seçimleri ve örnek çizim uygulamaları. Plan, kesit, görünüş kavramları ve nesnelerin ortografik anlatımları ve örnek çizim uygulamaları. Mimari strüktür ve elemanların ölçeklere göre detaylandırılması ve örnek çizim uygulamaları.

IÇTS117-İÇT118 TEMEL SANAT EĞİTİMİ – I/II

Gestalt Algı Teorisi Bağlamında Temel Tasarım Ögeleri; Nokta, Çizgi, Biçim, Ölçü, Yön, Aralık, Doku, Renk, Ton, ögelerinin tanıtımı ve uygulamaları. Görsel Algı Prensipleri; Görsel İletişim ve Görsel Algıda Belirlilik Oluşturma, Görsel İletişim ve Görsel Algıda Şekil- Zemin İlişkileriGestalt Algı Teorisi Bağlamında Temel Tasarım İlkeleri; Tekrar, Uyum, Zıtlık, Koram, Egemenlik, Denge, Birlik ilkelerinin tanıtılması ve uygulamalarıMekansal Elemanlar; Düzlem, Yüzey, Hacim, Form, Mekan... vb. Kavramlarının tanıtılması ve uygulamaları.

İÇTS 121-İÇT122 DESEN – I/II

Bu dersin amacı, desenin temel kavramlarını açıklamak, akademik desenin tanımını yapmak, oran orantı, ışık-gölge, gibi desenin temel olguları ya da sorunsalları hakkında görsel ve duyumsal algıyı geliştirmektir.

YD111-YD112 İNGİLİZCE – I/II

to be, possessive adjectives, objective pronouns, indefinite & definite article, have got has got, there is - are), this, that, adverb of place / time in ,on , at simple present, how often , frequency adverbs, simple present, related exercises, some, any, a lot, much, many, nobody/ no one/ nothing somebody, anyting, nowhere, not+any, no, non, not+anybody/ anyone/ anything, present continuous, and, so, because, but, past simple, past continuous, future tense, modals.

TD101-TD102 TÜRK DİLİ-I/II

Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (morfoloji- biçim bilgisi) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi, cümle bilgisi; cümle çeşitleri, cümle tahlilleri.

ÜÇÜNCÜ YARIYIL/ DÖRDÜNCÜ YARIYIL

İÇT213-İÇT214 İÇ MEKAN TASARIMI - PROJE I/II

İç mekan düzenlenmesinde renk, doku, yön, doluluk, boşluk, donatı yoğunluğu, aydınlatma ve malzeme özelliklerini vurgulamak, tarihsel gelişim ve süreç içinde iç mekan düzenleme ilişkilerini incelemek, Mevcut ya da yaratılacak bir mekan üzerinde insan gereksinimlerine, davranış ve eylemlerine yanıt verecek iç mekan düzenlemesi yaratmak, proje önerileri geliştirmek. Bu proje kapsamında ofis, mağaza, büro, muayene gibi işlevlere sahip mekanlar tasarlamak, ya da mevcut olan bu tür mekanların iç mekan düzenlemesini yapmak.

İÇT207-İÇT208 MOBİLYA YAPIM YÖNTEMLERİ VE DETAY – I/II

Öğrencilerin, oturma, çalışma, yemek yeme, yatma, depolama gibi temel eylemleri karşılamak amacıyla tasarlanmış mobilyalara yönelik olarak, malzeme, üretim yöntemleri ve projelendirme konularında bilgi sahibi olmaları amaçlanır.

İÇT211-İÇT212 İÇ MEKANDA YAPIM VE MALZEME – I/II

Öğrencilere en temel düzeyde kaba ve ince yapı ile ilgili detay çözme becerisi kazandırmak. Yapı kavram, kaba ve ince yapılar, duvarlar, dikey yüzeyler, tavan ve zemin, pencere ve kapılar dersin temel konularıdır.

İÇT231-İÇT232 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM – I/II

Kullanılan CAD programın tanıtımıDuvar, döşeme, kiriş gibi gercek elemanlarla çizim çalışmalarıKesit ce çephe oluşturmaYardımcı Komutlar Hareket komutlarıKat oluşturmaKapı ve pencere oluşumu, Merdiven oluşturma, Kütüphane elemanları, Ölçülendirme, Print / Ploter çıktı alma.

YD211-YD212 YABANCI DİL III/IV (İNGİLİZCE)

İÇTS241-İÇT242 MEKAN TASARIM TARİHİ – I/II

Öğrencilerin mekan tasarım tarihinin geçmişten günümüze gelişimini anlamasına ve günümüzü ne şekilde etkilediğini kavramasına katkıda bulunacaktır. Mimarlık tarihinin temel kavramları, tarih öncesi dönemi, erken Hristiyanlık ve sonrası, erken İslam ve sonrası, Uzakdoğu ve Amerika kıtası, Selçuklu ve Osmanlı mekan tasarım ölçütleri ve kavramları.

ATA101-ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ – I/II

Osmanlı İmparatorluğu'nun Dağılışı (XIX Yüyıl) . Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal'in Samsun'a çıkışı ve Anadolu'daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisi'nin Açılışı, TBMM'nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, Kütahya - Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki Antlaşmalar, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması, Cumhuriyet'in İlanı.

ICT704 MODERN MİMARLIK TARİHİ

Mimari akımların, teorilerin, kuramların, manifestoların ve bu hareketin öncü mimarlarının anlatılması.Yukarı