Course Contents

DERS İÇERİKLERİ

BİRİNCİ (GÜZ) YARIYIL/İKİNCİ (BAHAR) YARIYIL 

IÇT111-İÇT112  İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMINA GİRİŞ-I/II

 

Kod

Ders Adı

 

Teorik

Uygulama

AKTS

İÇT111

İÇT112

İç Mimarlık ve Çevre Tas.Giriş I - II

Zorunlu

1

2

2

 

İç Mimarlık ve Çevre kavramının tanımı çevrenin insan ile etkileşimi ve tasarlama yaklaşımları-teknikleri ile insanın fiziksel ve fonksiyonel temel gereksinimlerinin çevreye etkileri,  mekan olgusuna bağlı olarak, form, işlev ve eylem alanlarının açıklanması, bina ögeleri ve iç-dış mekan ilişkisinin açıklanmasını tasarımcı gözüyle geliştirmeleri amaçlanmaktadır.


IÇT113-İÇT114  TEMEL TASARIM EĞİTİMİ – I/II

 

Kod

Ders Adı

 

Teorik

Uygulama

AKTS

İÇT113

İÇT114

Temel tasarım Eğitimi I - II

Zorunlu

4

4

8

  

Görsel-mekansal kavramlarla düşünme alışkanlığı edindirme amacı taşıyan ilk projede, öğrencilerin bir yandan zihinsel yaratıcılık konusundaki deneyimlerini arttırmak diğer yandan tasarlama, anlatma ve iletme becerilerini geliştirmek uygun pedagojik araçlarla sağlanır. Problemlerin bu erek doğrultusunda verilmesi, kavramların aktarılmasında yaratıcı yolların denenmesi ve öğrencide zihinsel olguları el ile düşünme alışkanlığının pekiştirilmesi esastır. Bu projede basit strüktürel ve elementer çözümler hedeflenir.

 

IÇT115-İÇT116 ÇİZİM VE ANLATIM TEKNİKLERİ – I/II

 

Kod

Ders Adı

 

Teorik

Uygulama

AKTS

İÇT115

İÇT116

Çizim ve Anlatım Teknikleri I - II

Zorunlu

2

2

5

 

Teknik çizimlerde kullanılan araç ve gereçlerinin tanıtılması. Teknik çizimlerde kullanılan kalemler ve kullanım yöntemleri, teknik yazı ve çizgi egzersizleri. Ölçek kavramı ve ölçeklerin proje ve detaylarına bağlı olarak seçimleri ve örnek çizim uygulamaların yapılması. Plan, kesit, görünüş kavramları ve nesnelerin iki boyutlu ve üç boyutlu anlatımları, örnek çizim uygulamaları ile Mimari strüktür elemanlarının ölçeklere göre detaylandırılması ve örnek çizim uygulamalarını kapsar.

  

IÇTS117-İÇT118  TEMEL SANAT EĞİTİMİ – I/II

 

Kod

Ders Adı

 

Teorik

Uygulama

AKTS

İÇTS117

İÇTS118

Temel Sanat Eğitimi I - II

Seçmeli

2

2

5

 

 Temel Tasarım Ögeleri olan, Nokta, Çizgi, Biçim, Ölçü, Yön, Aralık, Doku, Renk, Ton, ögelerinin tanıtımı ve uygulamalarını kavratmak. Tasarım sürecinin izlenmesini, tartışılmasını ve yaratıcı özgün anlatım dilleri geliştirmek ve güven duygusunu kazandırmak. Temel Tasarım İlkeleri, Tekrar, Uyum, Zıtlık, Koram, Egemenlik, Denge kavramları çerçevesinde sanat ve tasarımı, Estetik farkındalık yaratmak ve sorgulayıcı kişilik geliştirmek. Görsel ve kavramsal düşünceyi, soyutlama becerisi ile plastik dile aktarma yetisi ve deneyimi kazandırmak.

 

İÇTS 121-İÇT122 DESEN – I/II

 

Kod

Ders Adı

 

Teorik

Uygulama

AKTS

İÇTS121

İÇTS122

Desen I - II

Seçmeli

1

2

5

 

Bu dersin amacı, öğrencinin çizgi değerlerinin farkına varması, desenin temel kavramlarını açıklamak, kompozisyon kavramına sahip olmasını,  akademik desenin tanımını yapmak, oran orantı, ışık-gölge, gördüğünü ve düşündüğünü çizebilmesi gibi desenin temel olguları ya da sorunsalları hakkında görsel ve duyumsal algıyı geliştirmektir.

 

İÇTS 142 MİMARLIK SANAT TARİHİ

 

Kod

Ders Adı

 

Teorik

Uygulama

AKTS

İÇTS121

İÇTS122

Desen I - II

Seçmeli

3

0

3

 

Mimarlık ve sanat tarihinin gelişimine ilişkin genel bilgiler vermek ve tarihsel dönemlere göre bunun nedenlerini araştırmak. Tarihöncesi mimarlık ve sanat eyleminden başlayarak Mezopotamya, Mısır, Yunan, Roma, Bizans, Gotik, Rönesans, Barok dönemi mimarlığı ve Anadolu'daki Selçuklu ve Osmanlı dönemi mimarlığı.

 

YD111-YD112  İNGİLİZCE – I/II

 

Kod

Ders Adı

 

Teorik

Uygulama

AKTS

YD 111

YD 112

Yabancı Dil (Ing)

Zorunlu

4

0

3

 

Öğrencilere temel dilbilgisi kurallarını öğreterek, öğrencilerin anlamlı ve doğru İngilizce cümleler kurabilmelerini ve yazılı-sözlü olarak kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak. Present Perfect, Present Perfect, Adjectives, Adjectives & Adverbs, Adjectives & Adverbs, Passives, Passives, Conditionals, Relative Clause, Relative Clause, Noun Clause, Reported Speech, Gerunds and Infinitives.

 

TD101-TD102  TÜRK DİLİ-I/II

 

Kod

Ders Adı

 

Teorik

Uygulama

AKTS

TD 101

TD 102

Türk Dili I - II

Zorunlu

2

0

2

 

Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (morfoloji- biçim bilgisi) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi, cümle bilgisi; cümle çeşitleri, cümle tahlilleri.

ÜÇÜNCÜ (GÜZ) YARIYIL/ DÖRDÜNCÜ (BAHAR) YARIYIL 

İÇT213-İÇT214  İÇ MEKAN TASARIMI - PROJE I/II

 

Kod

Ders Adı

 

Teorik

Uygulama

AKTS

İÇT213

İÇT214

İç Mekan Tasarımı-

Proje I - II

Zorunlu

4

4

8

 

İç mekan düzenlenmesinde renk, doku, yön, doluluk, boşluk, donatı yoğunluğu, aydınlatma ve malzeme özelliklerini vurgulamak, tarihsel gelişim ve süreç içinde iç mekan düzenleme ilişkilerini incelemek, Mevcut ya da yaratılacak bir mekan üzerinde insan gereksinimlerine, davranış ve eylemlerine yanıt verecek iç mekan düzenlemesi yaratmak, proje önerileri geliştirmek. Bu proje kapsamında ofis, mağaza, büro, muayene gibi işlevlere sahip mekanlar tasarlamak, ya da mevcut olan bu tür mekanların iç mekan düzenlemesini yapmak.

 

İÇT207-İÇT208 MOBİLYA YAPIM YÖNTEMLERİ VE DETAY – I/II

 

Kod

Ders Adı

 

Teorik

Uygulama

AKTS

İÇT 207

İÇT 208

Mobilya Yapım Yöntemleri ve Detay I - II

Zorunlu

2

2

5

 

Öğrencilerin, oturma, çalışma, yemek yeme, yatma, depolama gibi temel eylemleri karşılamak amacıyla tasarlanmış mobilyalara yönelik olarak, malzeme seçim kriterleri, üretim yöntemleri ve detay çözümlemeleri, tasarım ve üretim projelerinin hazırlanması konularında bilgi sahibi olmaları amaçlanır.

İÇT211-İÇT212  İÇ MEKANDA YAPIM VE MALZEME – I/II

 

Kod

Ders Adı

 

Teorik

Uygulama

AKTS

İÇT 211

İÇT 212

İç Mekanda Yapım ve Malzeme I - II

Zorunlu

2

2

5

 

Öğrencilere en temel düzeyde kaba ve ince yapı ile ilgili detay çözme becerisi kazandırmak. Yapı kavram, kaba ve ince yapılar, duvarlar, dikey yüzeyler, tavan ve zemin, pencere ve kapılar dersin temel konularıdır. 

İÇT231-İÇT232 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM – I/II

 

Kod

Ders Adı

 

Teorik

Uygulama

AKTS

İÇT 231

İÇT 232

Bilgisayar Destekli Mekan Tasarımı I - II

Zorunlu

1

2

4

 

Kullanılan CAD programın tanıtımı duvar, döşeme, kiriş gibi gercek elemanlarla çizim çalışmaları kesit çephe oluşturma, yardımcı komutlar, hareket komutları kat oluşturma,kapı ve pencere oluşumu, merdiven oluşturma, kütüphane elemanları, ölçülendirme, print / ploter çıktı alma. 

YD211-YD212 YABANCI DİL III/IV (İNGİLİZCE)

 

Kod

Ders Adı

 

Teorik

Uygulama

AKTS

YD 211

YD 212

Yabancı Dil III - IV

Zorunlu

3

0

3

 

simple present, related exercises, some, any, a lot, much, many, nobody/ no one/ nothing somebody, anyting, nowhere, not+any, no, non, not+anybody/ anyone/ anything, present continuous, and, so, because, but, past simple, past continuous, future tense, modals.

İÇTS241-İÇT242 MEKAN TASARIM TARİHİ – I/II

 

Kod

Ders Adı

 

Teorik

Uygulama

AKTS

İÇTS241

İÇTS242

Mekan Tasarım Tarihi I - II

Seçmeli

3

0

3

 

Öğrencilerin mekan tasarım tarihinin geçmişten günümüze gelişimini anlamasına ve günümüzü ne şekilde etkilediğini kavramasına katkıda bulunacaktır. Mimarlık tarihinin temel kavramları, tarih öncesi dönemi, erken Hristiyanlık ve sonrası, erken İslam ve sonrası, Uzakdoğu ve Amerika kıtası, Selçuklu ve Osmanlı mekan tasarım ölçütleri ve kavramları. 

ATA101-ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ – I/II

 

Kod

Ders Adı

 

Teorik

Uygulama

AKTS

ATA101

ATA102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - II

Zorunlu

2

0

2

 

Osmanlı İmparatorluğu'nun Dağılışı (XIX Yüyıl) . Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal'in Samsun'a çıkışı ve Anadolu'daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisi'nin Açılışı, TBMM'nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, Kütahya - Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki Antlaşmalar, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması, Cumhuriyet'in İlanı.

BEŞİNCİ (GÜZ) YARIYIL/ ALTINCI (BAHAR) YARIYIL

İÇT311-İÇT312 MOBİLYA TARİHİ – I / II

 

Kod

Ders Adı

 

Teorik

Uygulama

AKTS

İÇT311

İÇT312

MOBİLYA TARİHİ – I / II

Zorunlu

3

0

4

  

Farklı mobilya tasarımlarının ortaya çıkışını ve dönüşümünü incelemek; tarihsel süreçte mobilya tasarımlarını etkileyen başlıca olaylar hakkında bilgi sahibi olmak; başlıca tasarımcıları ve tasarımları öğrenmek.

Yirminci yüzyıl ve çağdaş mobilya stillerini ve tarsarımcılarını, farklı mobilya sitillerinin ortaya çıkışını ve dönüşümünü incelemek. Mobilyanın günümüzde geçirdiği değişimler, mobilya tasarımlarını etkileyen başlıca olaylar hakkında bilgi sahibi olmak; başlıca tasarımcıları ve tasarımları öğrenmek. 

İÇT313-İÇT314  İÇ MEKAN TASARIMI - PROJE III/IV

 

Kod

Ders Adı

 

Teorik

Uygulama

AKTS

İÇT313

İÇT314

İÇ MEKAN TASARIMI - PROJE III/IV

Zorunlu

4

4

8

 

Verilen proje konusuna bağlı olarak, kullanıcı ihtiyaçları, mekan analizleri, fonksiyon şemaları, kullanıcı profilleri ve mekan atmosferi gibi verileri kullanarak seçilen mekanlara uygun bir şekilde 2 ve 3 boyutlu görsel sunum teknikleri kullanarak uygulama ve projelendirme çalışmalarının yaptırılmasıdır.

Ödev Proje için belirlenmiş mekanın, talep edilen kriterlere göre, fonksiyonel ve estetik olarak öğrenciler tarafından tasarlanması ve projelendirilmesidir.

İÇT315 İÇ MEKANDA ÇEVRE KONTROL VE DONATIM SİSTEMLERİ

 

Kod

Ders Adı

 

Teorik

Uygulama

AKTS

İÇT315

 

İÇ MEKANDA ÇEVRE KONTROL VE DONATIM SİSTEMLERİ

Zorunlu

1

2

5

 

Mimari tasarımın belirli aşamalarında teknik donanımın planlamasını ve disiplinlerarası çalışmalarda öğrencilere geniş bir bakış açısı kazandırmak; aynı zamanda ısıtma, havalandırma ve diğer teknik tesisat konuları üzerine temel bilgiler vermek.Yapıda konfor şartları. Yapılarda ısı geçişi ve yalıtımı. Yapılarda yoğuşma kontrolü. Yalıtım malzemeleri. Isıtma tesisatı. Havalandırma tesisatı. Sıhhi tesisat. Ses yalıtımı. Yangın tesisatı.

İÇT321 STRÜKTÜR BİLGİSİ

 

Kod

Ders Adı

 

Teorik

Uygulama

AKTS

İÇT321

 

STRÜKTÜR BİLGİSİ

Zorunlu

1

2

4

 

Yapıda kullanılan malzemelerin uygun tekniklerle birleştirilmesine dayanan ve farklı işlevleri gerçekleştirmek üzere kullanılan değişik yapı öğelerinin (duvar, döşeme, çatı v.b.) yapının bütününü oluşturmak üzere statik kurallar uyarınca bağlantı kurmasını, birleşmesini ve kurgudaki tüm yüklerin zemine güvenle aktarılmasını sağlayan bütündür.

İÇTS 317 ERGONOMİ

 

Kod

Ders Adı

 

Teorik

Uygulama

AKTS

İÇTS317

 

ERGONOMİ

Seçmeli

3

0

3

 

İnsan,insan boyutları, antropometrik boyutlar, duyusal boyutlar, algısal ve zihinsel boyutlar. Antropometri: vücüt ölçüleri, statik antropometrik boyutlar, dinamik antropometrik boyutlar. Ergonomi: İç mekanda işlev ve donanıma bağlı en verimli kullanım şekilleri. İnsan-Çevre İlişkileri: iç uzaklık, kişisel uzaklık, kişilerarası uzaklık, dolaşım alanı uzaklığı fiziki çevrenin gerekli işlevler doğrultusunda, insana göre, düzenlenmesi veya inşa edilmesidir.

İÇT318 RÖLÖVE VE RESTORASYON TEKNİKLERİ

 

Kod

Ders Adı

 

Teorik

Uygulama

AKTS

İÇT318

 

RÖLÖVE VE RESTORASYON TEKNİKLERİ

Zorunlu

1

2

5

 

Kavramsal düşünme, bilgi toplama, araştırma, eleştirme, yorumlama, sorgulama, soyutlama, çözüm / seçenek üretme, aktarma, karar verme, geliştirme, sunum yapma adımlarının yarıyıl kapsamına bağlı olarak, herhangi bir mekan problemini çözmeye yönelik olan bir proje konusu bağlamında sınanması, rölöve kavramının tanımı. Ölçme bilgisinin iç mimarideki yeri ve öneminin anlatılması. Ölçme araç ve gereçlerinin tanıtılması. Farklı mekanların ölçülerek tanımlanması, ölçme tekniklerinin öğretilmesi. Çizim tekniklerinin öğretilmesi; mevcut eski/yeni mekanların ölçülerinin plan-kesit-görünüş olarak ölçekli çizimlere dönüştürülmesi; eleman detaylarının çizilmesi. Rölöve çalışmalarında karşılaşılabilen sorunlar ve çözüm yollarının tartışılması. Farklı ölçeklerde rölöve çalışmaları. Çizim ve sunum tekniklerini kapsar.

İÇT322 STAJ ÇALIŞMASI

 

Kod

Ders Adı

 

Teorik

Uygulama

AKTS

İÇT322

 

STAJ ÇALIŞMASI

Zorunlu

1

2

4

 

Dönem sonu yapılan ofis veya şantiye çalışmalarıyla elde ettikleri deneyimleri sunum tekniklerinden faydalanarak sınıf ortamında paylaşılması. 

İÇTS 319 PERSPEKTİF VE GÖLGE

 

Kod

Ders Adı

 

Teorik

Uygulama

AKTS

İÇTS319

 

PERSPEKTİF VE GÖLGE

Seçmeli

3

0

3

 

Perspektif, herhangi bir cismin belirli koşullar altında görülen ve algılanan şekliyle, resim düzlemi üzerine düşürülmesiyle elde edilen izdüşümüdür. Bu izdüşümler ışınların geliş durumlarına göre paralel ve konik olmak üzere tanımlanırlar. Genişlik, derinlik ve yüksekliğiyle üç boyutuyla birlikte insanın objeyi gördüğü gibi gösterilmesi ilgili çalışmalarının yapılması

Cisimlerin ve mimari yapıların meydana getirdiği etkiler ışık ve gölgelere bağlıdır. Işık nesneleri aydınlatırken onların biçimlerini, renklerini ve dokularını ortaya çıkarır. Gölgenin elde edilebilmesi ile ilgili kuralların uygulanması, ışık kaynağına bağlıdır. Bunun için uygulanmalarda bu kuralların öğretilmesi ve bilinmesi konularını kapsar.

İÇTS 323 – İÇTS 324 İÇ MEKANDA 3 BOYUTLU MODELLEME – I /II

 

Kod

Ders Adı

 

Teorik

Uygulama

AKTS

İÇTS323

İÇTS324

İÇ MEKANDA 3 BOYUTLU MODELLEME – I /II

Seçmeli

3

0

3

 

3ds Max iç mimari alanında görselleştirme, 3 boyutlu modelleme, kaplama, aydınlatma ve animasyon yazılımı olan görselleştirme programını kullanımının öğretilmesi ve iç mekana ait objelerin modellemelerinin yapılması, kaplanması, render -  ışık ayarları ile ilgili temel bilgilerin verilmesi. 

İÇTS328 OTURMA ELEMANI VE TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE GELİŞİMİ

 

Kod

Ders Adı

 

Teorik

Uygulama

AKTS

İÇTS328

OTURMA ELEMANI VE TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE GELİŞİMİ

Seçmeli

3

0

3

 

Yaşam biçimleri ile oturma ilişkisini inceleyen bu ders kapsamında, geçmişten günümüze akımlar doğrultusunda oturma eyleminin oturma elemanına dönüşümü, evrimi ve farklı kültürlerde aldığı biçimlerin incelenmesi. Tasarım sürecinin, tasarım trendlerinin, kullanılan elemanların ele alınması. Böylece öğrencilerin yapacakları mobilya tasarımlarının sağlıklı ve bilimsel olması için gerekli mobilya kültürünün verilmesi.

İÇTS332 İÇ MEKAN VE ÇEVREDE ENGELSİZ TASARIM

 

Kod

Ders Adı

 

Teorik

Uygulama

AKTS

İÇTS332

İÇ MEKAN VE ÇEVREDE ENGELSİZ TASARIM

Seçmeli

1

2

3

 

Engelli, yaşlı ve çocuklar için engelsiz mekanlar tasarlamaktır. Evrensel Tasarım anlayışı kapsamında her yaş grubunda insanın iç ve dış mekanlarda engelsiz olarak yaşayabilmesi için gerekli bilincin geliştirilmesini hedeflenmektedir. 

YD 311 – YD 312 YABANCI DİLDE OKUMA VE KONUŞMA

 

Kod

Ders Adı

 

Teorik

Uygulama

AKTS

YD311

YD312

YABANCI DİLDE OKUMA VE KONUŞMA

Seçmeli

2

0

3

 

Öğrencilere temel dilbilgisi kurallarını öğreterek, öğrencilerin anlamlı ve doğru İngilizce cümleler kurabilmelerini ve yazılı-sözlü olarak kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak. Present Perfect, Present Perfect, Adjectives, Adjectives & Adverbs, Adjectives & Adverbs, Passives, Passives, Conditionals, Relative Clause, Relative Clause, Noun Clause, Reported Speech, Gerunds and Infinitives.

YEDİNCİ (GÜZ) YARIYIL/ SEKİZİNCİ (BAHAR) YARIYIL

İÇT411 MOBİLYA TASARIMI

 

Kod

Ders Adı

 

Teorik

Uygulama

AKTS

İÇT411

 

MOBİLYA TASARIMI

Zorunlu

2

2

6

 

Mobilya tasarımlarının irdelenmesi, mobilya disiplinlerinin anlatılması, mobilya konseptleri ve metodlarının anlatılarak mobilya tasarımlarının perspektif çizimlerinin yapılması. Mobilya veya obje tasarımları detaylandırılarak, uygun ölçekte üretim çizimleri hazırlanma. Mobilya tasarımlarının 3 boyutlu modellenmesi ve renderlerının hazırlama. Verilen teorik bilgilerin ışığı altında öğrencilerden özgün mobilya tasarımları istenmektedir.

İÇT413 – İÇ MEKAN TASARIMI – PROJE V

 

Kod

Ders Adı

 

Teorik

Uygulama

AKTS

İÇT411

 

İÇ MEKAN TASARIMI –

PROJE V

Zorunlu

4

4

8

 

Bu döneme kadar alınmış kuramsal ve uygulamalı derslerden edinilmiş bilgilerin ışığında iç mekan düzenlemesi ile ilgili bir problemin çözümüne yönelik projeler üretmek. Üniversite ya da yakın çevresinden, kentten belirlenen mevcut mekan organizasyonlarının yeniden düzenlenmesine yönelik proje çalışmaları. Ele alınan mekan organizasyonunda renk, doku, malzeme ve işlevsel ilişkiler dikkate alınarak iç mekan düzenleme seçenekleri üretilmesi.

İÇT417 MEKAN AKUSTİĞİ

 

Kod

Ders Adı

 

Teorik

Uygulama

AKTS

İÇT417

 

MEKAN AKUSTİĞİ

Zorunlu

3

0

5

 

Salonların tasarım ve yenilenmesinde akustik ve görme problemlerinin çözülmesi ve dış gürültünün engellenmesinin yöntemlerini öğretmek. Değişik salonların doğal ve yapay akustiğinin değerleri ile gerekli akustik kriterlerin bulunması. Uygun sahne görüş açılarının saptanması. Salon duvarlarının uygun malzeme seçimi ve iç mimari tasarımının yapılması. Uygulama projesinin çizimi. 

İÇTS415 İÇ MİMARLIKTA RENDER VE ANİMASYON UYGULAMALARI-I

 

Kod

Ders Adı

 

Teorik

Uygulama

AKTS

İÇTS415

 

İÇ MİMARLIKTA RENDER VE ANİMASYON UYGULAMALARI-I

Seçmeli

1

2

3

 

Render ve Animasyon programlarının öğrenilmesi. Öğrencilerin iç mimari tasarımlarını bilgisayar ortamında üç boyutlu oluşturduktan sonra sanal gerçeklik elemanları ile render ve animasyon haline getirebilmelerinin sağlaması. Render için kamera ayarları, ışık ayarları oluşturmak. Yeni doku oluşturma ve doku ataması yöntemleri kütüphane kullanımı öğrenmek. Animasyon oluşturma yöntemleri, sunum için ses ve görüntü oluşturma yöntemleri  CD ortamına aktarma. Printer çıktı alma yöntemleri. 

İÇTS421 ANLAM BİÇİM VE GÖRME BİÇİMLERİ

 

Kod

Ders Adı

 

Teorik

Uygulama

AKTS

İÇTS421

 

ANLAM BİÇİM VE GÖRME BİÇİMLERİ

Seçmeli

3

0

3

 

İmgeler ağı tarafından kuşatılmış olan fiziksel çevrede, bakmak ile görmek arasındaki farkın ortaya konmasını sağlamaktır. Anlambilim, bakmak ve görmek arasındaki farkın anlatılması, Algı kuramının anlatılması, Görme biçimleri ile ilgili film gösterimleri, bu filmlerin değerlendirilmesi, Görsel sanat dallarında görme biçimleri, İç mimarlık ürünlerinde görme biçimlerinin değerlendirilmesi, Öğrencilerin görme biçimleri ile ilgili bir proje geliştirmek üzere fikir önerileri, çalışmanın geliştirilmesi ve sunulması.

İÇTS425 SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM

 

Kod

Ders Adı

 

Teorik

Uygulama

AKTS

İÇTS425

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM

Seçmeli

3

0

3

 

Dünyada ve Türkiye’de küreselleşme sürecinde yaşanan hızlı dönüşümün neden olduğu olumsuzluklara engel olmak amacıyla ortaya atılan “sürdürülebilirlik” kavramının ve bu kavramın disiplinler arası bir çalışma alanı olan iç mimarlık ve mimarlık ile farklı boyutlardaki ilişkilerinin anlaşılması amaçlanmaktadır.

İÇTS427 İÇ MEKAN RESTORASYONU

 

Kod

Ders Adı

 

Teorik

Uygulama

AKTS

İÇTS427

 

İÇ MEKAN RESTORASYONU

Seçmeli

1

2

3

 

Koruma kavramı, kapsamı sınıflandırılması*Taşınır-taşınmaz kültür varlıkları, doğa varlıkları ve sit kavramı koruma düşüncesinin ortaya çıkışı ve gelişimi Türkiye'de korumanın yasal ve örgütsel yönleri korumayı gerekli kılan değerler koruma ölçütleri ve korunacak değerlerin tanımı. Tescilli yapılara müdahale biçimleri (bakım, basit onarım, esaslı onarım) Restorasyon teknikleri (sağlamlaştırma, bütünleme, yenileme, çağdaş ek, yeniden yapım, temizleme) Korunması gerekli yapıların yeniden işlevlendirilmesi ve işlev seçimini etkileyen faktörler. Hem ülkemizde hem de diğer ülkelerdeki örneklerin incelenmesi. Verilen teorik bilgiler dahilinde belirlenen bir yapı üzerinde yeniden işlevlendirmeye yönelik restorasyon uygulama projesinin gerçekleştirilmesi. 

İÇT414 BİTİRME ÇALIŞMASI

 

Kod

Ders Adı

 

Teorik

Uygulama

AKTS

İÇTS427

 

İÇ MEKAN RESTORASYONU

Zorunlu

4

4

8

 

Bu döneme kadar alınmış kuramsal ve uygulamalı derslerden edinilmiş bilgilerin ışığında iç mekan düzenlemesi ile ilgili bir problemin çözümüne yönelik projeler üretilmesi. Üniversite ya da yakın çevresinden, kentten belirlenen mevcut mekan organizasyonlarının yeniden düzenlenmesine yönelik proje çalışmaları. Ele alınan mekan organizasyonunda renk, doku, malzeme ve işlevsel ilişkiler dikkate alınarak iç mekan düzenleme seçenekleri üretilmesi. 

İÇT422 STAJ ÇALIŞMASI - II

 

Kod

Ders Adı

 

Teorik

Uygulama

AKTS

İÇT422

STAJ ÇALIŞMASI - II

Zorunlu

1

2

5

 

Staj, eğitim program esnasında edinilen teorik bilgilerin uygulama aşamasına geçirilmesi alanında öğrenciye olanaklar sunar. Bu nedenle işe ilgili her türlü faaliyeti kapsar. Öğrenciler bu staj kapsamında çalışma alanlarının kapsayan her hangi bir iş alanında 30 gün fiili olarak çalışmak durumundadır. Yapılan iş detaylı bir şekilde günlük olarak kaydedilir ve raporlanır. Bu staj raporu çalışma ortamındaki ilgili kişi tarafından onaylanır ve onaylanan rapor değerlendirilmek ve notlandırılmak üzere bölümdeki ilgili akademik personele teslim edilir.

İÇT428 MALİYET ANALİZ

 

Kod

Ders Adı

 

Teorik

Uygulama

AKTS

İÇT428

MALİYET ANALİZ

Zorunlu

3

0

6

 

Pazarlamanın tanımı ve özellikleri, pazarlamanın gelişimi, pazarlama çevresi, tüketici pazarları, pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimi, mamul, mamul yaşam eğrisi, fiyat, tutundurma, dağıtım ve fiziksel dağıtım.Yukarı